бахвал

бахвал, -а,м. (разг.). Болтливый хвастун. || ж. бахвалка, -и. И прил. бахвальский, -ая, -ое.

значение слова бахвал корень слова бахвал состав слова бахвал разбор слова бахвал найди слово бахвал определение слова бахвал что значит бахвал смысл слова бахвал ударение в слове бахвал