археолог

археолог, -а, м. Специалист по археологии.

значение слова археолог корень слова археолог состав слова археолог разбор слова археолог найди слово археолог определение слова археолог что значит археолог смысл слова археолог ударение в слове археолог